Štampa

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА У „ПЕТРОВАЧКУ КУЋУ“

ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

На основу Одлуке Завичајног удружења „ Петровац“ у Бањој Луци, o наставку финансирања пројекта „ Петровачка кућа“, Завичајно удружења „ Петровац“ у Бањој Луци расписало је Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици Српској за смјештај у „ Петровачку кућу “ школску 2014/2015. годину.

1.УСЛОВИ ПРИЈЕМА

Право на смјештај у ”Петровачку кућу” имају студенти високошколских установа са сједиштем у Републици Српској, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог циклуса студија, који имају држављанство БиХ и чије је поријекло са општине Босански Петровац или Дринић.

2.ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Изјава којом студент под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављује (или документ којим то доказује, ако га има – фотокопија или оригинал):

-          - да је студент  високошколске установе са сједиштем у Републици Српској;

-      - да је уписан први пут у текућу школску годину на студије првог циклуса студија, или ће уписати након истека рока за пријаву (за оне који очекују да ће дати услов у октобру)

-      - укупна просјечна оцјена у току студија или укупна просјечна оцјена свих разреда средње школе исказана осјеном од 2,00 до 5,00 (уколико је у питању бруцош), 

-    - да има држављанство БиХ и да је поријеклом са општине Босански Петровац или општине Дринић.

-          Студенти из социјално угрожених категорија то наводе додатно у изјави. 

У случају достављања нетачних података, студент се аутоматски одстрањује из конкурса и Петровачке куће!

3.РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС И БРОЈ РАСПОЛОЖИВИХ МЈЕСТА

Рок за пријаву на конкурс је од 05.09. до 20.09.2014.године.

Студент изјаву или потребне документе (ако их има) шаље у електронској форми на адресу  zupetrovac@gmail.com 

4.КРИТЕРИЈУМ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЉЕДА КАНДИДАТА

Након истека рока за пријављивање на конкурс, на основу достављене документације, утврђује се редосљед кандидата за пријем у ”Петровачку кућу” на основу успјеха оствареног у претходном школовању и социјално-економског статуса породице, и то:

1. Успјех остварен у претходном школовању исказује се сљедећим бројем бодова:

1) За студенте I године првог циклуса студија  број бодова према успјеху рачуна се по сљедећој формули:

ББ = ПО x 8 (ББ = број бодова сведен на двије децимале; ПО = укупна просјечна оцјена свих разреда средње школе исказана оцјеном oд 2 до 5; 8 = корективни фактор);

2) За студенте осталих година првог циклуса студија број бодова према успјеху рачуна се по сљедећој формули:

ББ = ПО x 5 + 0,8 * Ц  (ББ = број бодова сведен на двије децимале; ПО = укупна просечна оцјена у току студија; 5 = корективни фактор; Ц = број година студирања; 0,8 = корективни фактор);

3) За студенте осталих година првог степена студија који, према прописима из области високог образовања, имају право да заврше студије према започетом наставном плану и програму и условима и правилима студија (односи се и на апсолвенте) број бодова према успјеху рачуна се по сљедећој формули:

ББ = ПО x 8 +  Н  (ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцјена у току студија; 8 = корективни фактор);  (Н) додатни број бодова за годину студија износи:  за студенте II године - 3 бода; за студенте III године - 6 бодова; за сваку наредну годину додају се по 2 бода, осим за апсолвенте, који задржавају број.

5.ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Рангирање

Након истека рока за пријављивање на конкурс утврдиће се ранг-листа кандидата за пријем у ”Петровачку кућу”.

Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују за пријем у ”Петровачку кућу”. Рангирање се врши на основу достављене документације.

Одлучивање

Јединствену одлуку о праву на смјештај доноси УО Завичајног удружења ”Петровац ” у Бањој Луци на основу коначне ранг- листе, најкасније у року од три дана од дана истека рока за одлучивање о приговорима студената.

ЗУ Петровац задржава право повећања или смањења броја расположивих смјештајних јединица.

Одлука УО Завичајног удружења ”Петровац ” у Бањој Луци је коначна. Завичајно удружење ”Петровац ” у Бањој Луци објављује одлуку на својој интернет адреси и на свом Фејсбук налогу.

6.СМЈЕШТАЈ

На основу броја бодова на коначној ранг-листи, Завичајно удружење ”Петровац” у Бањој Луци врши распоређивање кандидата по особама.

Смјештај студената организује се одвојено према полу и узрасту, у складу са могућностима установе.

Студент приликом усељења у ”Петровачку кућу”потписује уговор са Завичајним удружењем ”Петровац ” у Бањој Луци којим дефинише услове, права и обавезе кориштења смјештаја.

Студенту се обезбјеђује смјештај у ”Петровачкој кући” од 1. октобра текуће до 30. јула наредне школске године.

Студент учествује у финансирању режијских трошкова смјештаја.


ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ПЕТРОВАЦ У БАЊОЈ ЛУЦИ

buy gabapentin generic online